STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION

 1. Kreditgivarens namn och kontaktuppgifter

  Kreditgivare

  Adress

  Telefon (*)

  E-post (*)

  Webbadress (*)

  Binly Finans AB (Binly), org. nr. 559384-6826

  Hammarby Allé 93, 120 63 Stockholm

  08 12 11 22 12

  info@binly.se

  www.binly.se

 2. Beskrivning av huvuddragen i kreditprodukten

  Typ av kredit

  Högkostnadskredit utan säkerhet.

  Det sammanlagda kreditbeloppet

  Detta är den övre kreditgräns eller det totala belopp som ställs till förfogande genom kreditavtalet.

  Lån mellan 2 000 och 50 000 kr.

  Villkoren för kreditutnyttjandet

  Här anges när och hur pengarna kan lyftas.

  Låneavtalet ska vara i kraft och dess villkor uppfyllda.

  Kreditavtalets löptid

  Löptiden baseras på kreditbeloppet.

  Avbetalningar och, i förekommande fall, i vilken ordning dessa ska fördelas

  Återbetalning sker på avtalade förfallodagar genom att låntagaren erlägger betalning för Lägst att betala.

  Lägst att betala inkluderar utöver Lägst att betala-beloppet även amortering av kapitalbeloppet/n, avgifter, ränta och eventuell dröjsmålsränta. Amorteringen beräknas på kapitalfordrans storlek vid tillfälle för avtalets ingående och vid utökning av lånet, på det utökade beloppet för sig.

  Avräkningar sker enligt följande ordning; påminnelseavgift, inkassokostnad, aviseringsavgift, Lägst att betala, dröjsmålsränta, ränta sedan kapital.

  Det totala belopp som du ska betala

  Detta är det lånade kapitalet plus ränta och eventuella kostnader i samband med krediten.

  Representativt exempel:

  För ett utnyttjat lån om 9 500 kr till 43,50 % ränta (totalt 1 987 kr) med en återbetalningstid på 10 månader, 1 114 kr i uppläggningsavgift, 1 155 kr i Lägst att betala-belopp och 600 kr i aviavgift, blir det totala beloppet som ska betalas 14 356 kr. Kreditens löptid och där tillhörande kostnader kan komma att förändras vid utökning av krediten.

 3. Kreditkostnader

  Kreditränta eller i tillämpliga fall de olika krediträntor som gäller för kreditavtalet

  43,50 % ränta per år.

  Effektiv ränta

  Detta är totalkostnaden uttryckt som den effektiva räntan av det samlade kreditbeloppet.

  Den effektiva räntan anges för att hjälpa dig att jämföra olika erbjudanden.

  Representativt exempel:

  Ett nyttjat lån om 9 500 kr till 43,50 % ränta (totalt 1 987 kr) med en återbetalningstid på 10 månader, 1 114 kr i uppläggningsavgift, 1 155 kr i Lägst att betala-belopp och 600 kr i aviavgift ger en effektiv ränta på totalt 182,23 %. Kreditens löptid och där tillhörande kostnader kan komma att förändras vid utökning av krediten.

  Är det, för att erhålla krediten eller för att erhålla den enligt villkoren i marknadsföringen, obligatoriskt att ingå avtal om:

   

  — en försäkring som säkrar krediten, eller

  Nej.

  — någon annan kompletterande tjänst?

  Nej.

  Härtill hörande kostnader

  Uppläggningsavgift:
  0-3 999 kr: 513 kr
  4 000-5 999 kr: 728 kr
  6 000-7 999 kr: 944 kr
  8 000-9 999 kr: 1 114 kr
  10 000-11 999 kr: 1 276 kr
  12 000-13 999 kr: 1 485 kr
  14 000-15 999 kr: 1 678 kr
  16 000-17 999 kr: 1 894 kr
  18 000-19 999 kr: 2 080 kr
  20 000-50 000 kr: 2 465 kr


  Lägst att betala-belopp på ett lån (där avgiften bestäms utifrån det totala lånebeloppet):
  0-3 999 kr: 515 kr
  4 000-5 999 kr: 730 kr
  6 000-7 999 kr: 950 kr
  8 000-9 999 kr: 1 155 kr
  10 000-11 999 kr: 1 370 kr
  12 000-13 999 kr: 1 580 kr
  14 000-15 999 kr: 1 780 kr
  16 000-17 999 kr: 2 005 kr
  18 000-19 999 kr: 2 110 kr
  20 000-21 999 kr: 2 435 kr
  22 000-23 999 kr: 2 645 kr
  24 000-25 999 kr: 2 860 kr
  26 000-27 999 kr: 3 070 kr
  28 000-29 999 kr: 3 285 kr
  30 000-31 999kr: 3 495 kr
  32 000-33 999kr: 3 705 kr
  34 000-35 999kr: 3 920 kr
  36 000-37 999kr: 4 130 kr
  38 000-39 999kr: 4 345 kr
  40 000-41 999kr: 4 555 kr
  42 000-43 999kr: 4 765 kr
  44 000-45 999kr: 4 980 kr
  46 000-47 999kr: 5 190 kr
  48 000-50 000: 5 405 kr

  Aviseringsavgift: 60 kr.

  Det krävs att man behåller ett eller flera konton för att registrera både betalningstransaktioner och kreditutnytt­janden

  Nej.

  Andra kostnader i samband med kreditavtalet

  Nej.

  Villkor för att ändra de ovan nämnda kostnaderna i samband med kreditavtalet

  Långivaren har rätt att ändra ränta och avgifter för lånet till Låntagarens nackdel om det är motiverat av ökningar av de kostnader som avgifterna är avsedda att täcka. Ändrade avgifter meddelas Låntagaren 30 dagar innan de börjar gälla.

  Räntesatsen får ändras i den utsträckning som det motiveras av:

  • kreditpolitiska beslut,
  • ändrade upplåningskostnader för långivaren, elle
  • andra kostnadsförändringar som långivaren inte skäligen kunde förutse när lånet lämnades.

  Räntesatsen får ändras med omedelbar verkan om någon av ovanstående förutsättningar inträffar.

  Långivaren är skyldig att tillämpa ovanstående villkor även till Låntagarens förmån.

  Långivaren lämnar meddelande om ändrad räntesats 30 dagar innan ändringen antingen via e-post, SMS eller på Låntagarens profil.

  Skyldighet att betala notariatsavgifter

  Nej.

  Kostnader i samband med försenade betalningar

  Uteblivna betalningar kan få allvarliga konsekvenser (t.ex. tvångsförsäljning) och försvåra möjligheterna till att erhålla kredit.

  Långivaren har rätt att debitera dröjsmålsränta om 43,50 % per år på det försenade beloppet till dess att full betalning sker eller kostnadstaket nås.

  Påminnelseavgift om 60 kr per skickad påminnelse.

  Inkassokostnad om 180 kr.

  Rättsliga åtgärder kan komma att vidtas, vilket kan medföra ytterligare kostnader.

 4. Andra viktiga rättsliga aspekter

  Ångerrätt

  Ni har rätt att frånträda kreditavtalet inom 14 kalenderdagar.

  Ja (se punkt 5b nedan).

  Förtidsåterbetalning

  Hela eller delar av krediten kan återbetalas i förtid när som helst.

  Låntagaren har rätt att, när som helst, återbetala hela eller del av lånet. Låntagaren är skyldig att återbetala upplupen ränta och kostnader för lånet fram till det datum återbetalning har mottagits.

  Kreditgivaren har rätt till kompensation vid förtids­återbetalning

  Nej.

  Sökning i en databas

  Om en låneansökan nekas på grund av en sökning i en extern databas har Låntagaren rätt att omedelbart och kostnadsfritt erhålla meddelande om sökresultatet. Detta gäller inte om utlämnandet av sådan information förbjuds av gemenskapslagstiftningen eller strider mot allmän ordning och säkerhet.

  Rätt att få ett utkast till ett kreditavtal

  Låntagaren har rätt att kostnadsfritt få en kopia av ett utkast till det Individuella låneavtalet. Denna bestämmelse gäller inte om Långivaren inte ämnar ingå ett kreditavtal med Låntagaren.

  Den tid kreditgivaren är bunden av skyldigheterna som uppkommit innan avtalet ingåtts

  Ej tillämpbart.

 5. Ytterligare information när det gäller distansförsäljning av finansiella tjänster

  a)      Beträffande kreditgivaren

   

  Kreditgivarens företrädare i Sverige

  Adress

  Telefon (*)

  E-post (*)

  Webbadress (*)

  Binly Finans AB (Binly), org. nr. 559384-6826

  Hammarby Allé 93, 120 63 Stockholm

  08 12 11 22 12

  info@binly.se

  www.binly.se

  Registrering

  Kreditgivaren Binly Finans AB är registrerade hos Bolagsverket med organisationsnummer 559384-6826 samt hos Finansinspektionen med institutnummer 68972.

  Den berörda tillsynsmyndigheten

  Binly Finans AB står under tillsyn av Finansinspektionen.

  Finansinspektionen
  Box 7821
  103 97 Stockholm
  www.fi.se

  Konsumentverket utövar tillsyn över Binly Finans AB rörande villkoren för kreditgivning.

  Konsumentverket/KO
  Box 48
  651 02 Karlstad
  www.konsumentverket.se

  b)      Beträffande kreditavtalet

   

  Utnyttjande av ångerrätten

  Låntagaren har rätt att inom 14 dagar från dagen då avtalet ingicks utnyttja sin ångerrätt enligt Konsumentkreditlagen (2010:1846) och frånträda låneavtalet. Låntagaren kan utnyttja sin rätt att ångra avtalet genom att kontakta Långivaren angående detta. I det fall Låntagaren ångrar lånet inom 14 dagar ska Låntagaren snarast och senast inom 30 dagar återföra utbetalade medel. Låntagaren betalar upplupen ränta för det antal dagar som Låntagaren haft lånet. Ränta utgår på ångrat lån till den dag återbetalning är Långivaren tillhanda. Låntagaren skall kontakta Långivaren vid åberopande av ångerrätten.

  Den lagstiftning som kreditgivaren använt som grundval för att upprätta förbindelser med dig innan kreditavtalet ingicks

  Svensk lagstiftning.

  Klausul om tillämplig lagstiftning för kreditavtalet och/ eller behörig domstol

  Svensk lag gäller. Om tvist inte kan lösas på annat sätt än genom talan vid domstol skall sådan talan väckas vid svensk domstol.

  Språkordning

  All information kommer kommuniceras på svenska.

  c)       Beträffande prövning

   

  Förekomst av och tillgång till en mekanism för klagomål och prövning utanför domstol

  I händelsen av klagomål ska Låntagaren kontakta Långivaren via telefon eller e-post till Långivarens kundtjänstavdelning. Låntagaren kan även skriftligen begära att ärendet granskas av klagomålsansvarig hos Långivaren.

  Låntagaren kan även kontakta ARN:

  Allmänna reklamationsnämnden
  Box 174
  101 23 Stockholm
  Telefon: 08-508 860 00
  www.arn.se.