Integritetspolicy

Vi på Binly Finans respekterar din integritet och strävar efter att tillgodose dina rättigheter i fråga om korrekt och konfidentiell hantering av personuppgifter. Vi behandlar alltid den information som du anförtror oss på ett varsamt och ansvarsfullt sätt. Denna Policy förklarar hur vi samlar in och använder dina personuppgifter. Den beskriver också vilka rättigheter du har när det gäller dina personuppgifter. Den nu gällande Policyn finns på vår hemsida.

Binly Finans AB med org.nr 559384–6826 är personuppgiftsansvarigt.

1. Vem vi samlar in information om
Vi samlar in information om dig som besöker vår webbsida, vill ingå avtal med oss eller har ingått avtal med oss. Ibland behöver vi även samla in information om den som betalar in till oss utan att vara kund och om den som har fullmakt att företräda dig som kund.


2. När vi samlar in information
Vi samlar in information om dig som du själv direkt eller indirekt lämnar till oss:
 • när du registrerar dig på vår sajt och använder den, fyller i ett formulär och söker en kredit
 • när du rapporterar ett problem eller kontaktar oss med anledning av våra produkter eller tjänster, eller
 • om du av något annat skäl än ovan kommunicerar med oss via telefon, e-post, SMS eller brevledes.


3. Vilken information vi samlar in
3.1. Exempel på information vi samlar in från dig:
 • personnummer
 • mejladress
 • telefonnummer
 • antal minderåriga barn
 • anställningsförhållande
 • månadsinkomst
 • fasta utgifter
 • bankkonto
 • röstinspelning (inkommande och utgående samtal)
 • ditt fotografi eller annan bild av dig
 • en bild av din ID-handling
 • din namnteckning och annan information som du väljer att ge oss


3.2. Exempel på information vi samlar in automatiskt:
 • teknisk information
 • inklusive typ av enhet
 • din IP-adress, den Internet-operatör (ISP) som ger din enhet förbindelse med Internet
 • dina inloggningsdata
 • din webbläsare och dess versionsnummer
 • din tidszon
 • tillägg till din webbläsare med respektive versionsnummer
 • ditt operativsystem och datortyp
 • skärmupplösning
 • var du befinner dig
 • vilken fontkodning du tillämpar
 • Information om ditt besök, inklusive URL-koder som du klickat på fram till, hos, och bort från vår sajt (inklusive datum och tid); produkter du tittat på eller sökt; länkar; filer du tittat på hos oss (t.ex. HTML-sidor, grafik, osv), svarstider, nedladdningsfel, hur lång tid du besökt olika sidor, hur du interagerat med olika sidor (skrollning, klickning, mussvep osv), sätt att lämna sidan, datum/tid, och/eller klickströmsuppgifter, eventuella telefonnummer som utnyttjats för att nå vår kundtjänst.


3.3. Information från tredje part:
 • kreditupplysningar och annan information om din kreditvärdighet inför ansökan om en kredit samt under den tid du har ett kreditavtal med oss
 • uppgifter om din ekonomiska situation
 • relevanta registeruppgifter (inklusive uppgifter om bedrägeri, penningtvätt och terrorfinansiering samt uppgifter om politiskt utsatta personer)
 • information från banker och andra betalningsinstitut gällande dina betalningar till oss, och
 • från affärspartners inom tekniska tjänster, betaltjänster och leveranstjänster


4. Varför vi behandlar dina personuppgifter
 • Vi använder uppgifterna om dig för att bl.a.:
 • Kontrollera din identitet via BankID
 • Genomföra en kreditbedömning för att avgöra om du har möjlighet att återbetala krediten
 • Upptäcka och förebygga bedrägeri, penningtvätt och terrorfinansiering
 • Administrera en kredit
 • Hantera förfrågningar från myndigheter
 • Utveckla, förvalta och testa våra IT-system

5. Vilken laglig grund vi har för att behandla dina personuppgifter
Vi behandlar dina personuppgifter för specifika ändamål och då vi har en rättslig grund att göra detta. Det vanligaste ändamålet är för att dokumentera, administrera och fullgöra avtal vi har med dig. Vidare behöver vi behandla personuppgifter för att vi ska kunna ingå avtal med dig. Behandlar vi personuppgifter med ombud till dig som kund, hanterar vi dessa uppgifter med stöd av rättslig skyldighet eller berättigat intresse.
Vi behöver även behandla dina personuppgifter för att vi ska kunna uppfylla våra skyldigheter enligt lag, annan författning eller myndighetsbeslut, för att uppfylla kraven enligt bokföringslagstiftning, anti-penningtvättslagstiftning, för att kontrollera personer mot sanktionslistor, för att kunna fullgöra rapporteringsskyldigheter etc.
Vi behandlar dina personuppgifter när det är nödvändigt för ett ändamål där vi efter en intresseavvägning har bedömt att vi har ett berättigat intresse.
I vissa fall behöver vi ditt samtycke för att behandla dina personuppgifter. Vi kommer i så fall att be om ditt samtycke till att behandla de personuppgifterna för det specifika ändamålet. Du kan närsomhelst ta tillbaka ditt samtycke. Den behandling som redan skett, kommer inte att påverkas men om vi saknar annan grund för behandling av personuppgifterna, kommer vi inte fortsätta att behandla dem.

6. Hur länge vi sparar dina personuppgifter
Vi sparar dina uppgifter under avtalstiden. Därefter sparar vi uppgifterna i högst 7 år räknat från utgången av det år då avtalet upphörde pga. bokföringslagstiftning.
Om du inte ingår avtal med oss men lämnat personuppgifter i en kreditansökan, sparar vi de uppgifterna i högst 12 månader så länge inte uppgiften behövs i enlighet med lagstiftning.

7. Hur vi skyddar dina personuppgifter
Vi gör vårt bästa för att skydda dina personuppgifter från oavsiktlig eller olaglig förstöring, förlust eller ändring, obehörigt röjande eller obehörig åtkomst. Det gör vi med hjälp av både tekniska och organisatoriska åtgärder.
Vi strävar alltid efter att inte behandla fler uppgifter än nödvändigt. Om en samarbetspartner behandlar personuppgifter åt oss, ett så kallat personuppgiftsbiträde, måste den alltid förbinda sig att upprätthålla en lämplig säkerhetsnivå och att vidta motsvarande skyddsåtgärder.

8. Vilka som kan få tillgång till dina personuppgifter
Det kan förekomma att dina uppgifter behandlas av andra företag som vi samarbetar med, naturligtvis alltid inom ramen för gällande regler om sekretess. Det kan exempelvis vara Egreement (mobilt BankID) och Tink (betalinformationsdatabas). När företag som vi samarbetar med behandlar dina personuppgifter, görs det för att vi ska kunna fullgöra vårt avtal med dig eller med stöd av berättigat intresse.
Enligt lag är vi också i vissa fall skyldiga att lämna ut personuppgifter till olika myndigheter.
I vissa fall kan vi komma att föra över personuppgifter till länder utanför EU och EES (även kallat tredje land) samt till internationella organisationer. Vi gör bara sådana överföringar om övriga regler i dataskyddsförordningen följs och om någon av följande förutsättningar är uppfyllda:
 • EU-kommissionen har tagit beslut om att det finns en tillräcklig skyddsnivå i det aktuella landet
 • Vi har vidtagit andra lämpliga skyddsåtgärder, till exempel standardavtalsklausuler eller bindande företagsbestämmelser
 • Det finns ett särskilt tillstånd av tillsynsmyndigheten
 • Det i särskilda fall är tillåtet enligt gällande dataskyddslagstiftning.

9. Dina rättigheter
Enligt dataskyddslagstiftningen har du rätt till kontroll över dina egna personuppgifter och få information om hur vi behandlar uppgifter om dig. Du kan vända dig till oss om du vill använda dig av någon av dina rättigheter.

9.1. Begära ett registerutdrag med personuppgifter
Du har rätt att få information om vilka personuppgifter om dig som vi behandlar. Det kan du få genom att begära ett registerutdrag från oss. Kontakta kundtjänst för att få ett formulär att fylla i.

9.2. Rätta felaktiga eller ofullständiga uppgifter
Om det visar sig att vi behandlar personuppgifter om dig som är felaktiga har du rätt att begära att uppgifterna rättas. Du kan också begära att en ofullständig uppgift om dig kompletteras.

9.3. Ta bort dina uppgifter – rätten att bli bortglömd
Du har rätt att få någon av eller alla dina personuppgifter raderade. I vissa fall kan vi inte radera alla uppgifterna. Det beror i så fall på att uppgifterna fortfarande är nödvändiga för det ursprungliga ändamålet och att vi fortfarande har en rättslig grund för att behandla dem. Kontakta kundtjänst för att få ett formulär att fylla i.

9.4. Begränsa hur vi behandlar dina uppgifter
I vissa situationer har du rätt att kräva att vår behandling av dina uppgifter begränsas under en tid. Det kan till exempel vara om du anser att en uppgift om dig är felaktig och vi behöver kontrollera detta. Det kan också vara om du har invänt mot behandling som vi baserar på berättigat intresse. Då måste vi kontrollera om våra skäl väger tyngre än dina.

9.5. Invända mot hur vi behandlar dina uppgifter
Om vi behandlar en uppgift om dig med stöd av berättigat intresse kan du invända mot denna behandling. För att vi ska få fortsätta behandla uppgiften måste vi kunna visa att vi har tvingande berättigade skäl för behandlingen och att de skälen väger tyngre än dina intressen och rättigheter.

9.6. Dataportabilitet
Om vi behandlar dina personuppgifter med stöd av avtal eller samtycke har du rätt att få ut de personuppgifter som du själv har lämnat till oss och om det är tekniskt möjligt, även rätten att flytta personuppgifterna till en annan aktör.

9.7. Lämna klagomål till tillsynsmyndigheten
Om du har klagomål på hur vi har behandlat dina personuppgifter kan du i första hand vända dig till bolagets Dataskyddsombud och i andra hand vår tillsynsmyndighet, Datainspektionen.

10. Om profilering och automatiserade beslut
Under ansökningsprocessen genomför vi automatiska bedömningar av exempelvis kreditvärdighet och risknivåer som underlag vid beslutsfattande kring nekande eller beviljande av krediten samt vid fastställande av kredittak.
Du har alltid rätt att ta kontakt med oss för att få information om vilket underlag som legat till grund för det automatiska beslutet. Du kan kontakta oss på de uppgifter som finns under punkt 13 nedan.

11. Cookie och tracking
11.1. Vad är en kaka?
En kaka (”cookie”) är en liten textfil som skickas till din dator eller mobilenhet under ett besök på webbplatsen och lagras på din dator eller mobilenhet när du öppnar webbplatsen. Vid varje efterföljande besök returneras cookies till hemsidan eller till en annan webbplats som känner igen denna cookie.
En cookie identifierar dig inte direkt som en viss person. Cookies fungerar som ett minne för en viss webbplats, så att den här sidan kan komma ihåg din dator för nästa besök, inklusive cookies som kan komma ihåg dina inställningar eller förbättra användarvänligheten. Mer information om cookies och hur man hanterar eller tar bort dem finns på www.aboutcookies.org.
Följande cookies används på vår hemsida: Sessionscookies - Dessa är tillfälliga cookies som bara fungerar när en datoranvändare befinner sig på webbplatsen (eller, närmare bestämt, tills användaren lämnar webbplatsen och stänger webbläsaren). Sessionscookies hjälper vår webbplats att memorera vad en besökare har gjort på föregående sida, vilket eliminerar behovet av att skriva in information igen.
Permanenta cookies - Permanenta cookies kvarstår på besökarens dator efter att ha besökt vår webbplats. Dessa cookies hjälper oss att identifiera dig som en unik besökare (du får ett slumpmässigt genererat nummer). Hur lång tid en cookie kommer att vara kvar på användarens dator beror på typen av cookie.
Förstapartscookies - förstapartscookies är cookies som installerats av den webbplats som användaren besöker - webbplats, vilket återspeglas i URL-fönstret.
Tredjepartscookies - tredjepartscookies är de cookies som anges av en annan domän än den som besöks av användaren t.ex. använder vi cookies från Google för att tillhandahålla reklamtjänster och marknadskommunikation optimering.

11.2. Hur använder vi cookies?
Vi använder cookies för att skydda våra kunder / användare och förhindra bedrägerier. Om cookiefunktionen inte är aktiverad, kommer användaren inte att kunna få tillgång till webbplatsen.
Vi använder cookies i vår kreditansökan. Om cookiefunktionen inte är påslagen kommer inte datoranvändaren att kunna komma åt och/eller använda våra tjänster.
Vi använder också cookies för att få reda på hur användarna kommer till och använder vår webbplats, vilket hjälper oss att förbättra kvaliteten på våra tjänster. Till exempel använder vi Google Analytics, för att hjälpa oss att analysera hur besökare använder vår webbplats. Du kan lära dig mer om hur du använder dessa cookies på webbplatsen för Google: https://policies.google.com/privacy
Vi använder cookies för att övervaka och hantera webbplatsdatatrafik.
Vi använder också cookies för att ta reda på hur väl de reklamkampanjer och incitament som erbjuds på vår webbplats fungerar. Detta hjälper oss att förbättra webbdesignen och utformningen av webbplatsen, utbudet av erbjudanden och incitament.

11.3. Google Analytics
Cookies skapade av Google Analytics installeras på webbplatsen. Syftet med att använda Google Analytics-cookies är att förbättra kvaliteten på innehållet på webbplatsen och att anpassa innehållet till användarnas behov. Du kan läsa mer om användarvillkoren för Google Analytics på http://www.google.com/analytics/terms/us.html.
Om du inte vill att webbplatsbesökets information ska skickas till Google Analytics kan du aktivera borttagning här (https://support.google.com/analytics/answer/181881). Det här extraverktyget kommunicerar med Google Analytics JavaScript (ga.js) för att ange att data för det relevanta webbplatsbesöket inte ska skickas till Google Analytics.

11.4. Kontrollera, radera, stänga av cookies
Innan du börjar använda vår hemsida måste vi få ditt samtycke till användningen av cookies. För detta ändamål har vår webbplats ett popup-fönster som informerar dig om användningen av cookies och du uppmanas att acceptera användningen av cookies genom att trycka på "OK". Om du inte godkänner användningen av cookies men fortsätter att använda webbplatsen, anses du samtycka till användningen av cookies.
Om du vill begränsa eller blockera cookies på vår hemsida eller någon annan webbplats kan du göra det genom att ändra dina webbläsarinställningar. Om du vill veta mer om den här funktionen kan du använda hjälpfunktionen i din webbläsare. För information om hur du tar bort cookies från din mobila enhetens webbläsare, se användarhandboken för din enhet.
Eventuellt kan du styra och ta bort cookies. Läs mer om https://aboutcookies.org/ här. Du kan radera alla cookies på datorn, och de flesta webbläsare kan ställas in för att blockera cookies på din dator. Men i så fall måste du manuellt justera inställningarna varje gång du besöker en webbplats, och det finns också en möjlighet att vissa tjänster och funktioner inte fungerar.

12. Hur du gör för att inte få reklam från oss
Du kan begära att inte få reklam från oss. I vår marknadsföring kommer du alltid ha möjlighet att avregistrera dig från framtida marknadsföring eller om du har en profil, kan du avregistrera dig där.

13. Dataskyddsombud
Vi har utsett ett dataskyddsombud som har till uppgift att övervaka att vi följer reglerna om skydd av personuppgifter. Dataskyddsombudet ska fullgöra sitt uppdrag på ett oberoende sätt i förhållande till Binly Finans. Vill du komma i kontakt med vårt dataskyddsombud gör du det genom att skriva till;

Binly Finans AB
Att: Dataskyddsombud
Hammarby Allé 93
120 63 Stockholm